Bohemian Lines

Deutche Slovensky English Česky
LEVNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ JÍZDENKY

Přepravní podmínky


pdf Informace pro cestující - přeprava zavazadel (.pdf,220kB)
pdf Jak si zakoupit jízdenku (.pdf,73kB)

Přepravní podmínky na mezinárodních autobusových linkách společnosti BOHEMIAN LINES, s.r.o.

(BOHEMIAN LINES, s.r.o. zapsána u KOS v Ústí n.L., oddíl C, vložka 27209)
 1. Cestující okamžikem zakoupení jízdenky souhlasí s Přepravními podmínkami na mezinárodních autobusových linkách společnosti BOHEMIAN LINES, s.r.o., které jsou uvedeny dále.
 2. Jízdenka je vystavena na jméno držitele a je nepřenosná. Jízdenkové kupóny bez obálky, stvrzenky nebo s chybějícím razítkem prodejního místa a datem prodeje jsou neplatné. Personál pověřený přepravou je oprávněn provádět kontrolu totožnosti cestujících. Platnost jízdenky začíná datem odjezdu a končí 12 měsíců od data nástupu prvního úseku cesty. Platnost jednosměrných OPEN jízdenek začíná datem prodeje. Doba platnosti OPEN jízdenky nemůže být prodloužena.
 3. Cena jízdenky a slevy jízdného jsou uvedeny v platných jízdních řádech. Rozhodující pro přiznání slevy je věk cestujícího v den nástupu prvního úseku cesty. Cestující, který nárokuje poskytnutí slevy, je povinen nárok na slevu prokázat, jak při zakoupení jízdenky, tak i během vlastní přepravy. Na území jiných států než České republiky platí cestující jízdné stanovené v měně daného státu.
 4. Děti do 15 let se přepravují pouze v doprovodu dospělých. Mládež od 15 do 18 let musí mít písemný souhlas s cestou od rodičů nebo zákonného zástupce, který musí odevzdat personálu pověřenému přepravou před nastoupením do autobusu.
 5. Cestující má okamžikem zakoupení jízdenky rezervováno sedadlo v autobusu na den uvedený na jízdence. U jízdenek s OPEN rezervací je cestující povinen si rezervovat místo předem. Rezervace musí být zapsána v jízdence.
 6. Změna data odjezdu v jízdence je v době delší než 12 hodin před odjezdem prováděna bezplatně (neplatí pro tarif SMARTFARE). Méně než 12 hodin před odjezdem je posuzována jako zrušení jízdenky. Rezervaci lze měnit maximálně třikrát.
 7. Za zrušení jízdenky nebo za změnu data odjezdu v době kratší než 12 hodin před odjezdem je vybírán poplatek. V případě, že cestující zruší jízdu, má nárok na vrácení jízdného po odečtení stornovacího poplatku. Poplatky za změnu (méně než 12 hodin před odjezdem) nebo zrušení rezervace jsou následující:
  • 20 % nevyužité části jízdného, je-li žádost uplatněna více než 12 hodin před odjezdem autobusu z výchozí stanice;
  • 50 % nevyužité části jízdného, je-li žádost uplatněna méně než 12 hodin a více než 2 hodiny před odjezdem autobusu z výchozí stanice;
  • 100 % nevyužité části jízdného, je-li žádost uplatněna po odjezdu autobusu z výchozí stanice.

  Při zrušení jedné cesty u obousměrné jízdenky se nevyužitá část jízdného vypočte tak, že se od celkové ceny jízdenky odečte cena jednosměrného jízdného.

  Poplatky za změnu rezervace jedné cesty se počítají z jednosměrného jízdného, poplatky za změnu cesty tam i zpět se počítají z obousměrného jízdného.

  Žádosti o storno nebo o změnu rezervace musí být uplatněny písemně, faxem, telegramem nebo osobně na výdejně, kde byla jízdenky zakoupena. Právo na vrácení jízdného nelze uplatnit později než 1 měsíc od data, kdy byla jízdenka zrušena. Náhradu za nevyužitou OPEN jízdenku nelze nárokovat později než 1 měsíc od data skončení platnosti jízdenky.

  Podmínky bodu 7 se nevztahují na jízdenky prodané za tarif SMARTFARE a jiné speciální nabídky. Podmínky pro tyto jízdenky jsou vždy uvedeny společně s nabídkou.

 8. Za ukradenou, ztracenou nebo založenou jízdenku nebude poskytnuta náhrada ani nebude vystaven její duplikát.
 9. Cestující musí respektovat pokyny dopravce týkající se jeho zavazadel. Maximální rozměry každého zavazadla činí 80x60x30 cm. Maximální hmotnost každého zapsaného zavazadla činí 20 kg. Za nadrozměrné je považováno zavazadlo, u kterého je součet délky, šířky a výšky větší než 170 cm nebo jeho hmotnost je vyšší než 20 kg. Zavazadla, která překračují libovolný z uvedených rozměrů nebo hmotnost, jízdní kola, dětské kočárky (s výjimkou "golfových holí"), lyží je možno přepravovat pouze s předchozím výslovným souhlasem přepravce (rezervace e-mail: info@bohemianlines.cz) a za jejich přepravu je vybírán poplatek. Pokud provozovatel povolí přepravu jízdního kola nebo lyží, musí být tyto složeny na nejmenší možný rozměr a zabaleny tak, aby nepoškodily zavazadla ostatních cestujících.

  Personál pověřený přepravou je oprávněn nepřijmout k přepravě zavazadla, která jsou z důvodu svých rozměrů nebo povahy z přepravy vyloučena nebo, za která nebyl uhrazen poplatek stanovený v jízdním řádu. V případě plně naloženého zavazadlového prostoru je personál pověřený přepravou oprávněn nepřijmout k přepravě přespočetná nebo nadrozměrná zavazadla, jejichž přeprava nebyla předem rezervována.

 10. Dopravce ručí za zapsaná zavazadla do výše max. 5.000,- Kč za kus, max 10.000,- Kč za všechna zavazadla jednoho cestujícího. Zavazadla vyšší hodnoty se přepravují pouze na vlastní odpovědnost cestujícího. Dopravce neodpovídá za příruční zavazadlo.

  Dopravce doporučuje uzavřít cestovní pojištění zavazadel.

  Cestující musí ihned při přebírání zapsaných zavazadel reklamovat jejich ztrátu nebo poškození u řidičů a nechat si od nich tuto skutečnost potvrdit na stvrzence jízdenky. Cestující musí do 10-ti dnů po skončení dané cesty škodu vyčíslit a písemně požádat o její náhradu u dopravce, který prováděl přepravu. Náhrada v případě ztráty nebo poškození zavazadla nepřesáhne 5.000,- Kč za jedno zavazadlo a 10.000,-Kč za všechna zavazadla jednoho cestujícího.

  Pokud nedojde k nahlášení ztráty nebo poškození zavazadla výše uvedeným způsobem, zaniká cestujícímu nárok na náhradu škody.

  Ztracená nebo zapomenutá zavazadla se uschovávají maximálně 1 měsíc a cestující si je musí vyzvednout u dopravce, který prováděl přepravu.

 11. Cestující musí respektovat nařízení platná v cílových a tranzitních zemích, včetně předpisů a nařízení týkajících se:
  • cestování, vstupních a výstupních dokladů a ostatních relevantních předpisů;
  • celních předpisů a opatření;
  • nařízení finančních a ostatních státních orgánů, vztahujících se k jeho osobě, včetně zapsaných a příručních zavazadel;

  Dopravce neodpovídá za cestující, kteří nerespektují tyto podmínky.

  Jestliže personál pověřený přepravou zjistí, že cestovní doklady cestujících jsou neúplné nebo neplatné, je oprávněn cestujícího nepřijmout k přepravě.

  Cestující, jejichž odbavení orgány celní a pasové kontroly se protáhne přes časy uvedené v jízdním řádu, je personál pověřený přepravou oprávněn bez náhrady vyloučit z přepravy.

 12. Cestující musí respektovat pokyny personálu pověřeného přepravou týkající se časů odjezdu z jednotlivých zastávek, hraničních přechodů, odpočívadel atd. Není možné čekat na cestující, kteří se opozdí. Cestující, kteří zmeškají odjezd autobusu, si musí sami uhradit všechny jim vzniklé vícenáklady.
 13. Dopravce je oprávněn bez náhrady vyloučit z přepravy cestující, kteří porušují nařízení uvedená v bodech číslo 8, 10 a 11. Dopravce je dále oprávněn bez náhrady vyloučit cestující, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog nebo jejichž znečištěný oděv může být na obtíž ostatním cestujícím, nebo nerespektují pokyny personálu pověřeného přepravou.
 14. Dopravce, který vystaví jízdenku na službu zabezpečovanou jiným dopravcem, vystupuje pouze jako jeho agent, v případě "package aranžmá" dopravce vystupuje pouze jako agent cestovní kanceláře, hotelu, restaurace apod. a nemůže být brán k odpovědnosti za škodu nebo ublížení na zdraví na majetku způsobené následkem využití jejich služeb. Obdobně dopravce neodpovídá za škodu na zdraví nebo na majetku vyplývající z eventuální části cesty, která se uskuteční po moři.

  V případě, že je jízdenka BOHEMIAN LINES, s.r.o. vystavena na linku provozovanou jiným dopravcem, platí na takové lince přepravní podmínky příslušného dopravce.

 15. Dopravce nese odpovědnost za škodu na zdraví, kterou cestující utrpěl v době od nástupu do autobusu až do vystoupení včetně těchto dvou úkonů, s výjimkou škody na zdraví, kterou si přivodil z vlastní viny nebo plynoucí ze zvláštní povahy jeho zavazadel a jejich balení.

  Případnou stížnost nebo žádost o náhradu škody v případě nehody nebo úrazu je cestující povinen uplatnit písemně maximálně do 10-ti dnů od jejího vzniku u dopravce, který prováděl přepravu.

 16. Dopravce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené zpožděním nebo zrušením spoje nebo za neuskutečnění následných služeb.

  Dopravce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené "z vyšší moci".

  V ostatních případech se postupuje podle platných právních předpisů.

 17. Kouření je v autobusech zakázáno.
 18. Smlouva o přepravě, včetně odpovědnosti dopravce podléhá zákonu státu dopravce, který provádí dopravní služby.
 19. Výše uvedené Přepravní podmínky jsou platné od 1.4.2007.
footer-left
footer-right
Rezervujte si místo ONLINE a plaťte až při odjezdu!